Правила надання послуг: Умови та положення для GPS Моніторингу Fleetix

м. Київ
«01» липня 2022 р.

Ці Правила надання послуг (далі - Правила) діють відносно умов надання доступу та супутніх послуг щодо моніторингу об'єктів за допомогою програмного забезпечення Fleetix та умов його оплати.Правила автоматично приймаються Користувачем при отриманні доступу до Програмного забезпечення.
Користувач - фізична або юридична особа, яка отримує Послуги відповідно до цих Правил.
Fleetix - юридична особа, з якою у Користувача складено угоду про надання Послуг відповідно до цих Правил.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Система – сукупність Обладнання та Програмного забезпечення, визначених у цих правилах, за допомогою яких Користувач має можливість доступу до інформації про стан руху, місцезнаходження, стан підключених датчиків. Система базується на глобальній системі визначення місцезнаходження об’єкту та використовує систему мобільного зв’язку.
1.2. Обладнання – комплекс технічних засобів, встановлених на Об'єктах Користувача , які є складовою частиною Системи.
1.3. Об'єкт – стаціонарний або рухомий засіб або агрегат, який контролюється за допомогою Системи, і на який встановлене Обладнання.
1.4. Програмне забезпечення (надалі – ПЗ) – комплекс програмних засобів "Fleetix", що розміщені за посиланням https://web.fleetix.com.ua та дають можливість Користувачу за допомогою Інтернет-браузеру або спеціального програмного додатку відслідковувати свої Об'єкти.
1.5. Технічна підтримка – комплекс заходів по віддаленому діагностуванню проблем з Системою, їх оперативному вирішенню, а в разі неможливості вирішення – організації Сервісного обслуговування, якщо це передбачено домовленостями з Користувачем.
1.6. Сервісне обслуговування – комплекс заходів по відновленню працездатності Системи, що проводиться на Об’єкті Користувача. Результатом таких робіт може бути повне відновлення працездатності Системи, або зняття Обладнання для його подальшого ремонту.
1.7. Послуги моніторингу рухомих об’єктів (надалі – «Послуги») – послуги віддаленого контролю Об’єктів Користувача та надання йому Технічної підтримки.
1.8. Регламент взаємовідносин з Користувачем (надалі – «Регламент») – опис процедур взаємодії щодо надання Послуг, виконання Технічної підтримки та Сервісного обслуговування.
1.9. Холд - тимчасове призупинення надання Послуг за ініціативою Користувача, під час якого SIM-карта в Об'єкті Користувача залишається активованою, проте нові дані до Системи не надходять.
1.10. Відключення - остаточне призупинення надання Послуг за ініціативою Користувача або Fleetix, під час якого здійснюється деактивація SIM-карти, що встановлена в Обладнанні Користувача.

2. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ
2.1. Користувач має право:
2.1.1. Отримувати цілодобовий доступ до даних, які були зібрані Системою про стан руху, місцезнаходження та стан підключених датчиків на власних Об’єктах.
2.1.2. Змінювати кількість Об’єктів відповідно до Регламенту.
2.1.3. Отримувати Технічну підтримку та Сервісне обслуговування відповідно до Регламенту.
2.1.4. Користуватись усім функціоналом Програмного забезпечення.
2.2. Користувач зобов’язується:
2.2.1. Слідувати Регламенту.
2.2.2.Своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунок за надані Послуги.
2.2.3. Вживати всіх заходів для одержання рахунків та актів виконаних робіт за надані Послуги.
2.2.3. Здійснювати електронний обмін бухгалтерськими документами з використанням електронно-цифрового підпису за допомогою сервіса Вчасно (https://vchasno.ua/).
2.3. Fleetix має право:
2.3.1. Змінювати вартість послуг, що надаються, попередньо повідомивши Користувача не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до фактичної зміни.
2.3.2. Відмовити у наданні будь-якої інформації щодо роботи Системи особам, яких немає серед облікових записів Користувача в Системі.
2.3.3. Здійснити примусове Відключення у випадку наявності у Користувача заборгованості протягом більше 2 (двох) календарних місяців.
2.4. Fleetix зобов'язується:
2.4.1. Слідувати Регламенту.
2.4.2. Надати новому Користувачу доступ до Системи протягом 1 (одного) робочого дня після отримання оплати за Послуги.

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ
3.1. За надання Послуг Користувач сплачує платежі відповідно до попередньо погодженої вартості.
3.2. Користувач сплачує кожний рахунок у повному обсязі, одноразовим платежем, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання їх електронних копій електронною поштою.
3.3. Плата за Послуги не підлягає поверненню, перерахунку або переносу на наступний розрахунковий період.
3.4. По завершенню надання Послуг Fleetix зобов’язаний надати Користувачу Акт здачі-прийняття наданих послуг за допомогою сервісу Вчасно. Користувач не пізніше двох робочих днів з дати отримання Акту здачі-прийняття наданих послуг зобов'язаний підписати його за допомогою електронно-цифрового підпису, або направити у письмовому вигляді мотивовані зауваження щодо обсягу та якості наданих Послуг.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
4.1. Fleetix гарантує, що інформація щодо Об’єктів Користувача, отримана за допомогою Системи, буде зберігатися в таємниці від будь-якої третьої особи. Дія даного пункту не поширюється на офіційні запити державних органів, що мають відповідні повноваження на отримання таких даних.
4.2. Fleetix може надавати інформацію щодо Об’єктів Користувача, отриману за допомогою Системи, третій особі лише у випадку письмової згоди Користувача.

5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
5.1. Персональні дані Користувача Fleetix може використовувати в цілях:
5.1.1. Ідентифікації Користувача для надання Послуг.
5.1.2. Надання у користування функціоналу Програмного забезпечення.
5.1.3. Здійснення зв'язку з метою надання Послуг.
5.2. Способи обробки персональних даних:
5.2.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом.
5.2.2. Користувач погоджується з тим, що Fleetix має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, підрядним організаціям щодо надання Сервісного обслуговавання.
5.2.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленому законодавством України.
5.2.4. При втраті або розголошення персональних даних Компанія інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

6. РЕГЛАМЕНТ НАДАННЯ ПОСЛУГ
6.1. Процедура активації Послуг:
6.1.1. Послуги вважаються автоматично активованими після встановлення Обладнання на Об'єкти Користувача, якщо інше не затверджене у робочому порядку.
6.1.2. Повторна активація Послуг по Об'єктах, які попередньо були поставлені на Холд, розпочинається з 1 числа місяця, що слідує за поточним місяцем.
6.2. Процедура Холду:
6.2.1. Користувач надсилає заявки на Холд відповідно п.6.5. Регламенту
6.2.2. Постановка Послуг на Холд здійснюється протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання заявки на зміну кількості Об’єктів, але не раніше дати вказаної Користувачем.
6.2.3. Мінімальний термін постановки на Холд складає 1 (один) календарний місяць.
6.3. Процедура виставлення рахунків за надання Послуг:
6.3.1. Загальна вартість Послуг визначається на основі кількості активних Об’єктів у Програмному забезпеченні на момент виставлення рахунку.
6.3.4. Рахунок за Послуги, що будуть надані протягом поточного періоду, виставляється в перші робочі дні поточного періоду.
6.4. Процедура обмеження доступу Користувача до Системи:
6.4.1. В разі порушення Користувачем умов оплати Послуг, Fleetix має право в односторонньому порядку обмежити доступ до Системи одним із наступних способів:
6.4.1.1. Блокування доступу до Системи.
6.4.1.2. Примусове Відключення у випадку несплати рахунків протягом 2 (двох) календарних місяців з моменту їх виставлення, включаючи блокування SIM-карти, що встановлена в Обладнанні Користувача.
6.4.1.3. При обмеженні доступу Fleetix повідомляє Користувача листом на електронну пошту.
6.5. Процедура надання Технічної підтримки:
6.5.1. При виникненні питань щодо роботи Системи Користувач має право звернутися до Служби технічної підтримки.
6.5.2. Всі звернення у Службу технічної підтримки здійснюються за допомогою онлайн ресурсу JIRA Service Desk за посиланням https://itinnovations.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/2 або за допомогою вбудованого у Програмне забезпечення віджета.
6.5.3. В окремих випадках можуть бути погоджені інші канали зв’язку у таких пріоритетах:
6.5.3.1. Електронна пошта support@fleetix.net
6.5.3.2. Телефон.
6.5.3.3. Месенджери.
6.5.4. Служба технічної підтримки зобов'язана надати відповідь на звернення до Служби технічної підтримки Користувача протягом 8 робочих годин, якщо не затверджені інші індивідуальні умови надання Послуг.
6.5.5. Fleetix має право відмовити у наданні відповіді на звернення до Служби технічної підтримки при наявності у Користувача будь-якої заборгованості.
6.5.6. В разі вирішення проблеми в повному обсязі послуга Технічної підтримки вважається виконаною.
6.5.7. В разі неможливості в повному обсязі вирішити питання, зазначені у зверненні Користувача, Fleetix ініціює процедуру Сервісного обслуговування, якщо це передбачено договором.
6.6. Процедура Сервісного обслуговування:
6.6.1. Fleetix має право відмовити у проведенні Сервісного обслуговування Користувачу при наявності будь-якої заборгованості.
6.6.2. Умови здійснення Сервісного обслуговування погоджуються з Користувачем у робочому порядку.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ
7.1. Fleetix має право використовувати бренд, назву компанії та торгову марку Користувача у рекламно-маркетингових цілях.
7.2. Нові Правила вступають в силу з моменту їх розміщення, якщо інше не передбачене новою редакцією Правил.
7.3. Діючі Правила розміщені на сторінці за адресою https://www.fleetix.com.ua/ua-rules